Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

TEATED

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2017 aasta kevadvoor on avatud

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.

Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.

Meetme 2 eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.

Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot, minimaalne omafinantseeringu määr on 10,00 % projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ja avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Taotlused koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada paberkandjal Saare Maavalitsuse infolauda hiljemalt 3. aprilliks kella 16.30 või saata posti teel Saare Maavalitsusse aadressil Lossi tn 1, 93819 Kuressaare (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem). Elektrooniliselt saab digitaalselt allkirjastatud taotluse koos lisadega esitada e-posti aadressile info@saare.maavalitsus.ee hiljemalt 3. aprillil kell 16.30.

Infopäev toimub 15. märtsil algusega kell 10 Saare Maavalituse saalis.

Valdkonnaga tegelev ametnik Saare Maavalitsuses on Annika Prei,  tel 4520546, annika.prei@saare.maavalitsus.ee 

Täpsem info programmist, taotlusvormid ja juhendid on leitavad KÜSK kodulehel http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor.

Postitatud: kell 16:08:53, 01.03.2017

Pöide vallavalitsus © 2018