Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

TEATED

Saaremaa omavalitsuste ühinemiskokkulepe

Kihelkonna vald, Kuressaare linn, Laimjala vald, Leisi vald, Lääne-Saare vald, Mustjala vald, Orissaare vald, Pihtla vald, Salme vald, Torgu vald ja Valjala vald on heaks kiitnud ühinemislepingu (edaspidi ühinemisleping), esitanud Vabariigi Valitsusele taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 169 „Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" on Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla osas haldusterritoriaalset korraldust muudetud ja otsustatud Saaremaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamisel moodustada uus haldusüksus Saaremaa vald.

 

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2017 esitatud ettepanekuga ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga Pöide valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse ja valla ühendamise Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala vallaga.

Käesoleva ühinemiskokkuleppega lepivad

Kihelkonna vald (vallavalitsuse registrikood 75022060, aadress Pargi 2, Kihelkonna

alevik, Kihelkonna vald, Saare maakond),

Kuressaare linn (linnavalitsuse registrikood 75023266, aadress Tallinna 10,

Kuressaare linn, Saare maakond),

Laimjala vald (vallavalitsuse registrikood 75020799, aadress Laimjala küla, Laimjala

vald, Saare maakond),

Leisi vald (vallavalitsuse registrikood 75019595, aadress Kooli 12, Leisi alevik, Leisi

vald, Saare maakond),

Lääne-Saare vald (vallavalitsuse registrikood 75038977, aadress Marientali tee 27,

Kuressaare linn, Saare maakond),

Mustjala vald (vallavalitsuse registrikood 75017981, aadress Mustjala küla, Mustjala

vald, Saare maakond),

Orissaare vald (vallavalitsuse registrikood 75020718, aadress Kuivastu  mnt  33,

Orissaare alevik, Orissaare vald, Saare maakond),

Pihtla vald (vallavalitsuse registrikood 75018609, aadress Pihtla küla, Pihtla  vald,

Saare maakond),

Pöide vald (vallavalitsuse registrikood 75020440, aadress Tornimäe küla, Pöide vald, Saare maakond),

Salme vald (vallavalitsuse registrikood 75021557, aadress Sõrve mnt 3, Salme alevik,

Salme vald, Saare maakond),

Torgu vald (vallavalitsuse registrikood 75024840, aadress Iide küla, Torgu vald, Saare

maakond) ja

Valjala vald (vallavalitsuse registrikood 75020658, aadress Valjala  alevik, Valjala

vald, Saare maakond)

kokku ühineva omavalitsusüksuse nime, haldusüksuse liigi ja sümboolika, volikogu liikmete arvu ja valimisringkonna moodustamise, haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste, eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise ja uue omavalitsusüksuse põhimääruse ja teiste õigusaktide vajalike muudatuste ettevalmistamise, samuti muude kokkuleppe osaliste poolt vajalikuks peetud küsimuste lahendamise.

Ühinemiskokkulepe on kinnitatud haldusreformi seaduse § 12 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel ning kooskõlas haldusreformi seaduse § 12 lõike 2 punktiga 3.

Tulenevalt eelmärgitud asjaoludest, Vabariigi Valitsuse 15.02.2017. a  ettepanekust arvamuse avaldamiseks esitatud haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõust

ja

Pöide Vallavolikogu 29. märtsi 2017. a  otsusest nr 10 „Ettepaneku tegemine ühinemiskokkuleppe läbirääkimiste alustamiseks",

 

ühinemiskokkuleppe osalised leppisid kokku järgmises:

 

  1. Ühinemise tulemusena moodustuva haldusüksuse liigi, nime ja sümboolika osas lähtuvad ühinemiskokkuleppe osalised ühinemislepingu punktis 4 kokkulepitust, välja arvatud ühinemislepingu punktis 4.5 sätestatu.

 

  1. Ühinemise tulemusena moodustuva haldusüksuse volikogu liikmete arvu ja valimisringkondade määramisel lähtuvad ühinemiskokkuleppe osalised ühinemislepingu punktis 6.2 kokkulepitust.

 

  1. Ühinemiskokkuleppe osalised kinnitavad Pöide valla investeerimisvajadused alljärgnevalt:

 

Objekt

Valdkond

Maksumus

Omafinantseering

Tornimäe lasteaia ja põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimine (maaküte)

haridus

70 000 €

35 000 €

Vallateede remont, mustkatte paigaldamine 20 km

majandus

300 000 €

260 000 €

Munitsipaaleluruumide rekonstrueerimine eluruumi tagamiseks sotsiaalteenust vajavatele inimestele (SHKS § 41), 8 korterit

sotsiaal

175 813 €

175 813 €

 

  1. Pöide valla maa-alal ja piires moodustatakse osavald koos osavallakoguga.
  2. Ühinemislepingu punktid kohalduvad ka Pöide vallale. Ühinemiskokkuleppes sätestamata küsimustes lähtutakse ühinemislepingust.

Kokkulepe on kinnitatud ühinemiskokkuleppe osaliste volikogude otsustega.

Ettepanekuid saab esitada poidevald@poidevald või vallavalitsuse aadressil Rahvamaja, Tornimäe küla, Pöide vald, Saare maakond, 94501. Lõppeb 22. aprill.

Postitatud: kell 10:06:48, 08.04.2017

Pöide vallavalitsus © 2018